همانطور که می دانید مدرسه به عنوان یک نهاد آموزشی به دو جنبه آموزش و پرورش می پردازد و در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، امور پرورشی و تربیتی مورد توجه ویژه قرار گرفته و در ساحت های مختلف به آن پرداخته شده است. در حیطه پرورشی با آموزش سبک زندگی ایرانی – اسلامی و بهره جستن از فرهنگ غنی و ملی ایران زمین همراه با آموزه های دین مبین اسلام در جهت تکمیل مهارت های فردی و اجتماعی گام برمی داریم تا فرزندان این مرز و بوم پر افتخار را به ثمر بنشانیم.

بر این اساس، نتیجه فرایند تربیت ، آماده شدن افراد و جامعه برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ی ابعاد، در مسیر قرب الی ا… است. همچنین استعداد دانش آموزان را در جنبه های مختلف علمی، مذهبی، فرهنگی و هنری و … کشف کرده و پس از آن می کوشیم تا ایشان را در مسیر صحیح رشد و تعالی قرار داده و با راهنمایی و جلب حمایت اولیاء و مربیان و با ایجاد انگیزه و تشویق به بالندگی رسانده و برای شروع یک زندگی پربار و سعادتمند همراه با عزت نفس و اعتماد به نفس بالا جهت  شرکت و ورود به مجامع مختلف (اجتماعی آماده سازیم و ما این مهم را به کمک آموزش مهارت های زندگی که شامل مجموعه ای از توانایی هایی هستند که در فرد قدرت سازگاری و رفتار مثبت و کار آمد را افزایش داده و در نتیجه شخص را قادر می سازد تا بدون صدمه زدن به خود و دیگران، مسئولیت های مربوط به نقش اجتماعی خود را پذیرفته و با چالش ها و مشکلات روزانه زندگی به شکل مؤثر روبه رو شود، میسر می سازیم.

بر این اساس می توان گفت که از منظر اسلامی، تحقق قرائت حیات طیبه در همه ابعاد، غایت مشترک تمامی نهادها و عوامل اجتماعی و مقصود نهایی همه فعالیت های فردی و جمعی برای حرکت در مسیر کمال شایسته انسان است.